Peniaze pre Košice 2019 – 2024

Do mesta sme za uplynulé obdobie priniesli dokopy vyše 129 miliónov eur z rôznych externých zdrojov na projekty v celkovej výške cca 168,4 milióna eur a na „ceste“ sú aj s pokračovaním MET2 (rekonštrukcia električkovej trate na sídlisku Nad jazerom) zdroje na ďalších viac ako 250 miliónov eur.

V tejto sekcii sa nachádza sumár europrojektov zoradených podľa rokov. Ďalšiu časť projektov, je ich vyše 500 a sú financované výhradne z mestských peňazí, pre vás pripravujem.

Celkovo sa v roku 2019 realizovali rôzne investície a aktivity za 8,24 milióna eur – z externých zdrojov prišlo 6,46 milióna eur.

Obnova bytovky Sládkovičova bola ukončená v júni 2019. Po kompletnej rekonštrukcii vzniklo 10 jednoizbových a 44 dvojizbových bytov. Zateplili sa obalové konštrukcie, pribudli nové výplňové konštrukcie, výťah. Rekonštrukcia vyšla na takmer 1,85 milióna eur, z čoho 80 percent predstavoval úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR. 

Dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nových telocviční na ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Polianska 1, ZŠ Maurerova 21, ZŠ Tomášikova 31. Celková cena predstavovala 440 590 eur, dotácia z ministerstva školstva predstavovala 300 578 eur. 

Dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na ZŠ Gemerská, ZŠ Považská 12, ZŠ Požiarnická 3, ZŠ Staničná 13, ZŠ Starozagorská 8, ZŠ Užhorodská 39. Celková suma predstavovala 601 487 eur, dotácia z ministerstva školstva bola 444 188 eur. 

Rozšírenie kamerového systému Mestskej polície – celkové náklady predstavovali sumu 64 971 €, výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu dosiahla 30 000 €. Inštalovalo sa päť otočných kamier na uliciach Juhoslovanská 3, Helsinská 22, Gudernova 3, Kováčska 42, Hronská 26 a štyri statické kamery na uliciach Kováčska 42, Staničné námestie 1, 2 a 3.

Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 (elokované pracovisko Turgenevova 38) – stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov sa zvýšila kapacita škôlky o 44 žiakov, bolo zakúpené nové interiérové vybavenie a výpočtová technika. Celková cena diela predstavovala 266 982 eur, príspevok z eurofondov dosiahol 199 102 eur. 

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – rekonštrukciou existujúceho objektu sa stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov podarilo zvýšiť kapacitu o 88 miest, bolo zakúpené  nové interiérové vybavenie MŠ a výpočtová technika. Celková cena predstavovala 449 420 eur, príspevok z eurofondov bol vo výške 424 537 eur. 

K13 – Košické kultúrne centrá získali na podujatia Festival USE THE CITY, ECOC Networking – Matera, Festival amatérskych divadiel z Fondu na podporu umenia celkovú dotáciu 11 000 eur.

Knižnica pre mládež na projekty Číta celá rodina, Pohodlný LitPark, Motivačné aktivity s detským čitateľom, Nové a dobré knihy, Vianočná knižka sa otvára v celkovej hodnote 56 180 eur získala z Fondu na podporu umenia 52 100 eur. 

Cyklotrasa na sídlisku Nad jazerom v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu (Eurovelo 11) – vybudoval sa obojsmerný cyklochodník od hate Vyšné Opátske ku koncu Ladožskej ulice v celkovej dĺžke 1,85 km a spracovali sa mapy cyklodopravných trás mesta Košice v počte 2 000 kusov. Celkové náklady dosiahli 127 922 eur, výška príspevku z eurofondov a štátneho rozpočtu bola 121 526 eur.  

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa (1. časť) – po ukončení projektu prišlo k refundácii mzdy vo výške 123 235 eur, nájmu za 9 651 eur a predaja pozemkov 141 044 eur. Celkový dodatočný príspevok z eurofondov predstavoval 273 930 eur. 

Výstavba multifunkčného ihriska na ZŠ Krosnianska 4 – Práce za 70 560 eur zrealizovala spoločnosť Pespemol, Úrad vlády SR poskytol dotáciu vo výške 36 900 eur.

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP – TEHO na realizáciu tejto investície, v rámci ktorej došlo za 2 116 972 eur k výmene vonkajších rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody na sídlisku KVP, získalo 1 468 630 eur z eurofondov na IV. etapu projektu.

Náučný chodník Lužný les, Chovné zariadenie pre plazy a obojživelníky, Voliéry pre dravé vtáky, Edukačné hry pre tablety a mobily, Vzdelávací a marketingový film, Altánok s nábytkom pre turistov, Altánok s príslušenstvom, súbor 3 vyhliadkových ďalekohľadov, exteriérová a interiérová obrazovka s príslušenstvom, Interaktívne tabule s príslušenstvom, vrátane prepäťovej ochrany, Súbor 3D modelov zvierat (ZOO4NAT), Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch – ZOO Košice na tieto projekty za 652 896 eur získala od rôznych darcov sumu 501 324 eur. 

Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov – revitalizovali sa existujúce plochy vnútroblokov medzi ulicami Zupkova, Buzulucká a Krosnianska, obnovili sa poškodené detské ihriská, betónové plochy sa zmenili na zeleň. Celková suma predstavovala 50 823 eur, výška príspevku z eurofondov dosiahla 43 199 eur. 

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov – bolo zmodernizovaných spolu 29 autobusových zastávok v 6 mestských častiach, na ktorých bolo osadených 26 informačných LED tabúľ s online odchodmi spojov MHD. Stavebné úpravy sa uskutočnili na 21 zastávkach, na zvyšných ôsmych boli osadené označníky a informačné tabule. Celková cena predstavovala 997 877 eur, finančný príspevok z eurofondov dosiahol 867 108 eur. 

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ – zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so špeciálnymi potrebami – došlo k refundácii miezd pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a inkluzívneho tímu na štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška príspevku z eurofondov dosiahla 92 607 eur.

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I – došlo k refundácii miezd pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a inkluzívneho tímu na štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška príspevku z eurofondov dosiahla 112 282 eur.

Celkovo sa v roku 2020 realizovali rôzne investície a aktivity za 0,84 milióna eur – z externých zdrojov prišlo 0,82 milióna eur.

K13 – Košické kultúrne centrá získali na podujatia Festival USE THE CITY a Festival amatérskych divadiel z Fondu na podporu umenia celkovú dotáciu 7 000 eur.

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – SMsZ získala od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 8 800 eur na účelový energetický audit od spoločnosti Neo Energia.

Knižnica pre mládež na projekty Motivačné aktivity s detským čitateľom, Vianočná knižka sa otvára, More kníh – oceán príbehov, Čteme aneb čítame, Poďme si čítať – Aven džas te genel, Sakáčik-nákup kníh, Večerníčkové čítanie a Nákup kníh Jazerčanom v hodnote 35 060 eur získala z Fondu na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a z rôznych dotácií sumu 34 060 eur.

Cyklistický chodník Čermeľská cesta (III. etapa) – vybudoval sa nový cykloturistický chodník a obnovený už existujúci úsek cyklochodníka od Čermeľa k Cvičnej skale vrátane stojiska 5 stojanov na bicykle. Celkové náklady dosiahli 263 918 eur, z eurofondov bolo preplatených 247 396 eur. 

Odstránenie havarijného stavu ZŠ Jenisejská – stavebnými úpravami sa vyriešil havarijný stav, ktorý predstavovali statické poruchy nenosných stien, základov, podláh a zdravotechnickej inštalácie v trakte C. Celková cena predstavovala 249 739 eur, dotácia z ministerstva vnútra dosiahla 245 011 eur.

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II – došlo k refundácii miezd pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a inkluzívneho tímu na 11 základných a troch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška príspevku z eurofondov dosiahla 272 078 eur.

Výstavba detského ihriska na ZŠ Krosnianska 4 – celková suma predstavovala 7 452 eur, z dotácie ministerstva školstva išlo 6576 eur, stavbu realizovala spoločnosť Veríme v zábavu.

Celkovo sa v roku 2021 realizovali rôzne investície a aktivity za 2,38 milióna eur – z externých zdrojov prišlo niečo vyše 2,07 milióna eur.

Modernizácia dopravného dispečingu DPMK – Prebiehala od decembra 2020 do mája 2022. Celkové výdavky predstavovali 353 797 eur, príspevok z eurofondov dosiahol 336 107 eur. 

K13 – Košické kultúrne centrá získali na podujatia Festival USE THE CITY dotáciu vo výške 4 000 eur.

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice – V rámci projektu boli vybudované 4 prístrešky na parkovanie bicyklov, 4 servisné stojany, 4 súbory cyklostojanov umiestnených v prístreškoch na magistráte mesta, na Trebišovskej ulici, pri budove Národného olympijského centra plaveckých športov (bývalá MsKP) a na Staničnom námestí. Celkové náklady dosiahli 93 571 eur, z eurofondov a štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 87 958 eur.  

Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice (WINEFEST) – V rámci projektu bolo spracované destinačné video o vínnom festivale a preplatené mzdy. Celkové náklady dosiahli 28 785 eur, zo štátneho rozpočtu a eurofondov bolo prefinancovaných 24 467 eur. 

Informatívno – edukačný systém, Edukačno – informačné panely, Zoologické záhrady – bez hraníc – košická ZOO ich získala pre Zoodom na Mojmírovej (vzdelávacie a informačné tabule, ukazovatele smeru, označenie a menovky pre zvieratá, informačný systém, Led TV, premietacie plátno, notebook, dataprojektor, reproduktory a osobné výdavky. Celkové náklady v rámci projektu ZOO NATURE predstavovali sumu 30 035 eur, výška finančného príspevku z eurofondov dosiahla 25 530 eur.

Knižnica pre mládež na projekty Vianočná knižka sa otvára, Okná do sveta príbehov, Akadémia moderného knihovníka, Merkúr  modernou knižnicou, Kniha ako most, Aj my sme tu doma, Jdu s hlavou vztýčenou, Rozmanitosť ľudskosti, Ambasádori knižnice, Nákup senzomotorických pomôcok Nezábudka v hodnote 49 973 eur získala z Fondu na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a z rôznych dotácií sumu 38 616 eur. 

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice – V rámci projektu bol vypracovaný jeden účelový energetický audit pre objekty: Cottbuská 13, Americká Trieda 17, Čárskeho 7, Krčméryho 2-4, Obrancov mieru 1, Obrancov mieru 2, Ťahanovské riadky 91, MŠ Ovručská 14, MŠ Boženy Nemcovej 4, MŠ Čordákova 17, MŠ Dénešova 53 a MŠ Obrancov mieru 16. Celkové oprávnené výdavky dosiahli 28 797 eur a finančný príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu predstavoval 27 357 eur.

Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov vznikli nové triedy pre 44 detí, vymenili sa podlahy, výťah, opravila zatekajúca strecha, pribudlo aj nové interiérové vybavenie MŠ a výpočtová technika. Celkové náklady predstavovali 350 645 eur, finančný príspevok z eurofondov dosiahol 89 399 eur.

Fontánka Mestský park – Vďaka grantu za 2500 eur sa zakúpilo čerpadlo a prebehla úprava rozvádzača na fontánke v Mestskom parku.

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III – došlo k refundácii miezd pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a inkluzívneho tímu na 16 základných a troch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška príspevku z eurofondov dosiahla 1 356 504 eur.

Modernejšia škola – z dotácie ministerstva vnútra vo výške 78 780 eur sa skvalitnilo vybavenie ZŠ Bernolákova, ZŠ Drábova a ZŠ Hroncova.

Celkovo sa v roku 2022 realizovali rôzne investície a aktivity za 22,04 milióna eur – z externých zdrojov prišlo niečo vyše 8,64 milióna eur.

Košická futbalová aréna (KFA) – výstavba 1. etapy KFA a niektoré prípravné práce potrebné pre jej úplné dokončenie v celkovej výške 17 045 622 milióna eur bez DPH sa uskutočnila v rokoch 2018-2021. Ministerstvo financií poskytlo na jej výstavbu bezúročnú pôžičku vo výške 8 miliónov eur a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dotáciu 4 milióny eur. Postavili sa tribúny A a C, hlavná prevádzková budova, položil sa trávnik, realizovalo sa vnútorné aj vonkajšie vybavenie vrátane šatní alebo parkoviska s 328 miestami. Zároveň sa pripravili základy pre montáž ďalších tribún B a D za bránami. Kapacita štadióna predstavovala 5 836 divákov. KFA dostala certifikát v zmysle štandardov UEFA pre štadión kategórie 3. Klub FC Košice môže na ňom hrať najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž a SC Dnipro-1 na výnimku aj zápasy v európskych pohárových súťažiach, resp. medzištátne reprezentačné zápasy hráčov do 21 rokov. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 120 096 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 91 800 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 146 781 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 128 692 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2 – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 230 707 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 189 114 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 184 839 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 159 056 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Nám. L. Novomeského – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 168 301 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 138 396 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3 – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 163 030 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 150 435 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 3 – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 160 885 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 134 647 eur. 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová – V rámci projektu boli zrealizované stavebnotechnické úpravy a vybavenie učební informačnou technikou a didaktickými pomôckami za 80 868 eur. Výška príspevku z eurofondov predstavovala 69 204 eur. 

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 (elokované pracovisko) – V rámci projektu boli rozšírenie kapacity učební  o 120 detí, teda šiestich tried. Uskutočnili sa aj stavebno technické úpravy, nákup interiérového vybavenia, výdajne stravy a vybavenia učební výpočtovou technikou. Celkové náklady predstavovali 748 729 eur, finančný príspevok z eurofondov 633 381 eur.  

Odstránenie havarijného stavu ZŠ Považská 12 – stavebnými úpravami sa tam odstránil havarijný stav rozvodu vykurovania pavilónov. Dotácia z ministerstva vnútra predstavovala 98 319 eur.

Modernizácia tarifného systému v DPMK – nakúpilo sa 5 samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov. Tri pribudli železničnou a autobusovou stanicou a dva sú inštalované na zastávke Námestie osloboditeľov (medzi hotelom Hilton a nákupným centrom Aupark). Platiť v spomínaných automatoch sa dá mincami alebo bezkontaktnou platobnou kartou. Celkové finančné náklady predstavovali 55 950 eur, výška príspevku z eurofondov dosiahla 53 153 eur. 

Celkovo sa v roku 2023 realizovali rôzne investície a aktivity za 19,03 milióna eur – z externých zdrojov prišlo 13,79 milióna eur.

Športová hala Stará jazdiareň – s jej pravidelnou prevádzkou sa začalo v októbri 2023. Rekonštrukcia vtedajšej Angels arény sa začala vo februári 2022, vranovskej stavebnej spoločnosti Betpres sa ju podarilo dokončiť v júni 2023. Počas rekonštrukcie sa zvýšila aj kapacita zázemia haly, ktorá sa spolu so vstupmi do haly stala bezbariérovou. Namiesto pôvodných tribún vzniklo nové hľadisko s kapacitou 846 miest na sedenie. Dokončili sa aj nové a väčšie šatne pre športovcov, rozhodcov, trénerov, sprchy a sociálne zariadenia, položila sa aj nová palubovka. Vznikli aj nové priestory pre zamestnancov haly a sociálne zariadenia pre divákov. Vynovená viacúčelová multifunkčná hala poskytuje veľmi dobré podmienky nielen na tréningy a súťažné zápolenia vo viacerých druhoch športu, ale má byť aj dejiskom kultúrno-spoločenských akcií. Jej rekonštrukcia vyšla celkovo na 3 421 143 eur, Fond na podporu športu poskytol dotáciu vo výške 1,25 milióna eur, zvyšné finančné zdroje išli z mestského rozpočtu. 

Regenerácia vnútrobloku Čínska sa dokončila v septembri 2023. Vznikla oddychová zóna s množstvom zelene, lavičiek, ale aj herných prvkov pre deti. Rekonštrukciou prešli schodiská, obnovilo a doplnilo sa verejné osvetlenie, pribudla rampa pre bezbariérový prístup, vybudovali sa gabiónové múriky s priestormi na sedenie. Celková suma prestavovala 126 852 eur, z eurofondov a štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 95 888 eur.

Revitalizácia parku na Lidickom námestí bola ukončená na jeseň 2023 – Vynovilo sa detské ihrisko, kde pribudli viaceré atrakcie ako napr. stromoveža, preliezky, kolotoče atď. a vzniklo nové workoutové (fitnesové) ihrisko s viacerými zariadeniami na posilňovanie napr. na precvičovanie pásu a uvoľnenie svalov pásu a chrbta. Psičkári môžu využívať nové kynologické ihrisko/cvičisko pre tréning ich miláčikov do kruhu, pre slalom alebo skokové prekážky. Okrem toho sa dá posedieť aj na nových lavičkách a pribudli aj koše. Celková výška investície dosiahla 151 108 eur, finančný príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu predstavuje 143 553 eur.

Revitalizácia parku Branisková a Kuzmányho sa skončila na jeseň 2023. Na doposiaľ nevyužívaných plochách vznikla centrálna zóna na oddych, kde pribudlo aj sa verejné osvetlenie, doplnili sa lavičky a ďalšie prvky drobnej architektúry. Postavili sa nové chodníky zo zámkovej dlažby, nové petangové ihriska s plochou 60 m2, detské ihrisko s novými hernými zariadeniami a fitnes ihrisko s workoutovou zostavou, zmodernizovalo sa venčovisko s oplotením. Obyvateľom je k dispozícii aj nová pitná fontána, búdka na knihy, kŕmidlo pre vtákov alebo hotel pre hmyz. Zazelením sa okrem zlepšenia ekologickej stability vytvoril aj atraktívny verejný priestor pre športové aktivity a príjemné trávenie voľného času. Celkové výdavky predstavovali 669 441 eur, výška finančnej podpory z eurofondov dosiahla 538 488 eur.

Revitalizácia verejného priestranstva na Obrancov mieru bola ukončená na jeseň 2023. Z parku sa odstránil pôvodný mobiliár, betónové obrubníky a povrchy spevnených plôch, ktoré nahradili nové povrchy parkových chodníkov. Doplnili sa tiež lavičky, odpadkové koše a zahradzovacie stĺpiky. Uskutočnili sa aj sadové úpravy, pôvodné stromy a trávnaté plochy sa ošetrili a obnovili. Okrem toho sa tam vysadilo 33 nových stromov. Celkové náklady dosiahli 135 797 eur, výška finančného príspevku z eurofondov dosiahla 129 007 eur.

Revitalizácia budovy magistrátu sa dokončila v decembri 2023, kolaudovalo sa v roku 2024. Premenou prešli strechy v niektorých častiach magistrátu, Po ich revitalizácii a zateplení sú na nich vegetačné pásy s rastlinným substrátom. Zrevitalizovalo sa aj hlavné schodisko, na ktorom pribudla vegetácia. Priamo pred magistrátom vznikol aj priestor na sedenie, vznikla aj zelená stena z popínavých rastlín. Na polievanie zelených striech či priestoru na schodisku poslúži zachytená voda z dažďovej záhrady. Celkové výdavky projektu predstavovali 1 389 307 eur, príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu dosahuje 646 885 eur.

Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK – II. etapa – v rámci nej došlo k vybudovanie digitálnej trunkovej siete rádiostaníc pre riadenie električiek, ktorá pozostáva zo 125 rádiostaníc a infraštruktúry trunkovej siete. Z celkovej ceny 486 275 eur predstavoval príspevok z eurofondov 433 354 eur. 

Materská škola na Oštepovej ulici v mestskej časti Juh sa od začiatku školského roka 2022/23 rozšírila o dve triedy, ktoré vznikli po rekonštrukcii doposiaľ nevyužívaných pavilónov. V novovzniknutých triedach a kuchyni sa uskutočnila kompletná výmena rozvodov zdravotechniky, rozvodov ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Nová je aj fasáda, podlahy, či zelené strechy. Vďaka týmto investíciám dôjde aj k výrazným úsporám prevádzkových nákladov na kúrenie a osvetlenie. Doplnilo sa tam aj interiérové vybavenie do novovytvorených priestorov a kuchyne, ktorá prešla kompletnou obnovou. Deti môžu od začiatku školského roka využívať vynovený školský dvor vrátane detského ihriska, na ktorom pribudli aj nové herné prvky ako napr. vežová zostava, autíčko, kresliaca tabuľa, závesná dvojhojdačka, lezecká zostava alebo kladina. Celková investícia bola 1 850 000  eur, finančný príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu bol 693 567 eur.

V rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa na jar 2023 v štyroch mestských častiach sa zrekonštruovalo šesť autobusových zastávok MHD. Na zastávkach sa osadili nové označníky a elektronické informačné tabule s aktuálnymi príchodmi, odchodmi spojov, ktoré tam predtým chýbali. Uskutočnili sa aj stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a jazdných pruhov pre autobusy, doplnili sa aj odpadkové koše a lavičky. Celkové náklady predstavovali 510 904 eur, výška finančného príspevku z eurofondov a štátneho rozpočtu dosiahla 400 202 eur.

Nákup 3 autobusov na CNG pohon – cestujúci v MHD môžu od októbra využívať dva 12-metrové a jeden 18- metrový autobus za 978 500 eur. Nenávratný finančný príspevok z eurofondov predstavoval 843 853 eur.

Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice – spracovali sa projektové dokumentácie pre stavebné povolenie „Znovuobnovenie kina Družba – Zníženie energetickej náročnosti a Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v mestskej časti Juh. Celková suma dosiahla 201 887 eur, výška príspevku z eurofondov predstavuje 168 666 eur. 

Projektová dokumentácia na druhú časť II. etapy Modernizácie električkových tratí v Košiciach – spracovala sa do stupňa dodanie stavebného povolenia. Z pridelenej sumy sa v roku 2023 vyčerpalo 2 172 000 eur, výška príspevku z eurofondov a štátneho rozpočtu dosiahla 2 063 400 eur.

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii na Historickej radnici sa dokončilo v októbri 2023. Zvýšil sa komfort návštevníkov, došlo k estetizácii, akustickému zlepšeniu celkového priestoru, pribudla nová opona. Pôvodné sedenie sa zmenilo na zdravotne nezávadné a antibakteriálne sedenie, znížili sa energetické nároky technického vybavenia z dôvodu používania novej zvukovej a svetelnej techniky, čím sa vytvorila možnosť organizácie náročnejších podujatí. Zvýšili sa hygienické štandardy a znížilo sa riziko šírenia ochorenia Covid – 19 a ďalších podobných ochorení. Celkové náklady projektu boli 217 361 eur, výška finančnej podpory z eurofondov dosiahla 199 500 eur.

K13 – Košické kultúrne centrá získali na podujatia Festival USE THE CITY, Festival amatérskych divadiel, The City as a Stage, Capacity Building in partnership across for future museums z Fondu na podporu umenia, U.S. Steelu a programu Interreg SR-HU celkovú dotáciu 105 389 eur.

Program košickej stromovej adopcie KESA – Správa mestskej zelene získala z nadácie VÚB a ďalších externých zdrojov v rokoch 2019-2023 celkom 31 439 eur, za ktoré v meste vysadili stovky stromov. 

Živé mesto, Jazierko pre žaby, Darovanie stolov a stoličiek, Závlaha v mestskom parku, Rozjasníme detské ihriská, Smart fontány – Správa mestskej zelene získala z rôznych externých zdrojov na tieto projekty spolu 21 420 eur. 

Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV – OST 2153 – opakovanie – TEHO na dodávku a montáž technológie solárneho predohrevu TUV v OST 2153. Celková hodnota investície predstavovala 177 448 eur, TEHO získalo z eurofondov 43 574 eur,. 

Knižnica pre mládež na projekty Rozčítajme Košice, Motivačné aktivity s detským čitateľom, Cudzozemec v knižnici, Obnova Nezábudky, Čitateľom odmalička, Slnko svieti pre všetkých, Rozmanitosť ľudskosti, Seniorsky refresh, Dobrých kníh nie je nikdy dosť, Košice očami detí z Ukrajiny, Katalóg Najlepšie detské knihy roka 2023, Knižnica budúcnosti sa mení na priestor v hodnote 240 177 eur získala z Fondu na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ministerstva kultúry a z rôznych dotácií sumu 202 397 eur. 

Mesto Košice získalo z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške 295 350 eur na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov pre poskytovateľov soc. služieb, na a nákup 2 kusov vakových zdvihákov pre imobilných klientov v SSPmK a Dotácia na úhradu stabilizačného príspevku za účelom predísť, resp. zmierniť fluktuáciu zamestnancov v soc. službách. 

Nafukovacia hala na ZŠ Laca Novomeského – dvojplášťová nafukovacia hala ponúka desať súťažných dráh a ďalších sedem tréningových dráh, sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok o žrdi, skok do výšky a vrh guľou. K dispozícii je 55 metrov dlhá šprintérska rovinka s povrchom značky Mondo, ktorý sa používa na svetových atletických podujatiach. Mesto investovalo do výstavby 420 000 eur, atletický klub pridal z vlastných zdrojov 80 000 eur poskytnutím alebo dokúpením špeciálnych povrchov a zariadení do haly. K vybaveniu haly prispel aj Slovenský atletický zväz, ktorý poskytol vrhačský kruh na vrh guľou, latky na skok do výšky a sadu štartových blokov. Pribudli tri unimobunky so šatňami, WC a skladovými priestormi. 

Psychosociálne centrum na rôzne projekty v rokoch 2019 – 2023 získalo z externých zdrojov 418 203 eur. 

Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (protipovodňové opatrenia CODESIC) – V rámci projektu bolo zakúpené vybavenie pre záchranné práce, spracovaná simulácia prelomových vĺn na Hornáde a Bukovci, boli zrealizované 3 podujatia na ktorých prebiehala výmena skúseností plus preplatené mzdy a ďalšie administratívne náklady. Celkové oprávnené výdavky boli spolu 107 994 eur, ktoré boli v sume 102 594 eur prefinancované z eurofondov a štátneho rozpočtu.

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice – V rámci projektu bolo implementovaných 43 elektronických služieb (30 nových elektronických služieb a 13 modernizovaných), z toho je 39 služieb určených pre občanov aj podnikateľov, 1 služba len pre podnikateľov a 3 služby len pre občanov. Projekt zaviedol nové proaktívne elektronické služby a integráciou na štátne registre zaviedol princíp “jeden krát a dosť” najmä v kontexte zníženia objemu komunikácie občanov a podnikateľov s mestom a minimalizácie dokladania povinných príloh k podaniam. Celkové oprávnené výdavky predstavovali 358 293 eur, zo štátneho rozpočtu a eurofondov bolo prefinancovaných 340 378 eur. 

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni – V rámci projektu boli refundované náklady na výdavky súvisiace s ochranou zdravia počas pandémie vo výške 269 935 eur a zároveň boli dokúpené pomôcky súvisiace s ochranou zdravia (germicídne žiariče). Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 256 438 eur. 

Národný projekt: „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – boli refundované mzdové výdavky 2 kvalifikovaných zamestnancov a paušálna sadzba výdavkov vo výške 40 percent v celkovej výške 8 800 eur.

Podpora pomáhajúcich profesií – došlo k refundácii miezd pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a inkluzívneho tímu na 33 základných a trinástich materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška príspevku z eurofondov dosiahla 3 112 291 eur.

Posilnenie inkluzívnosti prostredia vo formálnom vzdelávaní a zabezpečenie podpory pre žiakov a učiteľov – z dotácie UNICEF boli siedmim materským školám v meste poskytnuté finančné prostriedky vo výške 76 465 eur pre podporné tímy na poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory detským utečencom a slovenským deťom vrátane aktivít zameraných na sociálnu súdržnosť a prevenciu šikanovania, zamestnanie pedagogických asistentov.

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov – z eurofondového programu Obnovy a odolnosti boli poskytnuté financie na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2022/2023 vo výške 41 998 eur. 

Riešenie havarijných stavov ZŠ – z dotácie ministerstva školstva boli odstránené havarijné stavy elektroinštalácie v ZŠ Tomášikova 31, nenosných striech, základov, podláh, zdravo technickej inštalácie traktu A,B a na ZŠ Jenisejská 22 v celkovej výške 433 731 eur. 

Zdravotnícky pracovník – z eurofondového programu Obnovy a odolnosti boli poskytnuté financie na úhradu osobných výdavkov zdravotníckeho pracovníka za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej výške 18 468 eur. 

Pomocný vychovávateľ v MŠ – z eurofondového programu Obnovy a odolnosti boli poskytnuté financie na úhradu osobných nákladov pomocného vychovávateľa v MŠ Hrebendova a MŠ Žižkova – óvoda od 1.1. 2023 do 31. 8.2023 vo výške 30 240 eur.

Náhradná výsadba pre Rekonštrukciu a modernizáciu cesty II/552 – Slanecká cesta – Za vyrúbané stromy počas projektu rekonštrukcie Slaneckej cesty sa v celkovo ôsmich lokalitách mesta vysadilo spolu 774 nových. Išlo o rôzne druhy stromov a to najčastejšie o lipu, javor, hrab, dub či pagaštan. Celková investícia predstavovala 273 127 eur, z eurofondov bolo prefinancovaných ??? eur. (ide o predbežné čísla, upresnia sa po úplnom konci)

Stavebný dozor pre Rekonštrukciu a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta – Výška poskytnutých zdrojov predstavovala 328 105 eur, z eurofondov bolo prefinancovaných ??? eur (ide o predbežné čísla, upresnia sa po úplnom konci)

Celkovo sa v roku 2024 realizovali rôzne investície a aktivity za 92,88 milióna eur – z externých zdrojov prišlo niečo vyše 78,94 milióna eur.

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8 by mala byť ukončená v júni 2024. Celková investícia predstavuje 620 194 eur, Mesto Košice na tento projekt získalo grant z Fond na podporu športu vo výške 381 189 eur. Zmodernizuje sa atletický ovál, ktorý sa stane aj spádovým športoviskom pre viacero škôl a žiakov z okolia. Bežecký ovál bude pozostávať so štyroch 200-metrových dráh vrátane cieľovej rovinky na krátke trate s dĺžkou 60 metrov. Chýbať nebude ani doskočisko s pieskom pre skok do diaľky. V areáli vznikne aj nové ihrisko pre malý futbal s umelou trávou, ktoré bude mať certifikované rozmery 32,6 x 52 metrov. Športoviská budú dopoludnia slúžiť na vyučovanie telesnej výchovy, popoludní budú prístupné pre širokú verejnosť a košické športové kluby. Výraznou rekonštrukciou postupne prechádza aj multifunkčné ihrisko a tribúna, celý areál dostane aj nové osvetlenie. 

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta – V rámci projektu sa uskutočnili v rokoch 2022-2024 stavebné práce za účelom rekonštrukcie a modernizácie Slaneckej cesty na štvorpruhovú komunikáciu so stredným deliacim pásom, zmodernizovala sa infraštruktúra a dopravný systém na zastávkach a vybudovala sa cyklistická komunikácia oddelenej od komunikácie deliacim pásom a zrealizovala sa aj náhradná výsadba stromov. Súčasťou stavby je aj odvodnenie komunikácie, prestavba a dostavba svetelne riadených križovatiek a neriadených križovatiek, výstavba nového mostného objektu cez Myslavský potok, osvetlenie komunikácie, úprava miestnej komunikácie Važecká s odvodnením, vybudovanie autobusových zastávok s potrebným vybavením, výstavba cyklistického chodníka a novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok. Cieľom projektu bolo výrazné skvalitnenie a urýchlenie automobilovej dopravy a MHD ako aj zlepšenie životného prostredia na takmer 25-tisícovom sídlisku Nad jazerom. Celkové náklady dosiahli 17 806 868 eur s DPH milióna eur, príspevok z eurofondov by schválení z ministerstvom predstavoval 15 456 000 eur (ide o predbežné čísla, upresnia sa po úplnom konci). Úplné ukončenie stavebných prác a začiatok premávky sa predpokladá koncom jari.  

Dostavba Košickej futbalovej arény (KFA) – stavebné práce za 5 940 208 eur bez DPH na dostavbe KFA začali v polovici apríla 2023, realizuje ich rovnako ako prvú časť výstavby dunajskostredská spoločnosť AVA-STAV. Stavba je odovzdaná, po kolaudácii by sa s jej oficiálnou prevádzkou malo začať 1. mája. Spoločnosť Deltech z Liptovského Mikuláša inštalovala LED obrazovky, kamerový systém zariadení požiarnej ochrany, zabezpečovaciu signalizáciu, telekomunikačné zariadenie a predĺženie kabeláže za sumu 924 041 eur bez DPH. Dodávku a montáž sedadiel uskutočnila myjavská spoločnosť Sedasport za 302 215 eur bez DPH. V rámci výstavby tribún sa celková kapacita zvýšila zo 5 836 na 12 555 divákov. Dokončenie KFA sa mohlo uskutočniť aj vďaka dotácii vo výške 4 milióny eur z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

1. etapa Modernizácie údržbovej základne v DPMK zásadne zlepší a skvalitní údržbovú základňu električiek, dodajú sa aj technológie do umývacieho centra električiek. Financovanie projektu bolo rozdelené na dve fázy – do 31.12. 2023 a od 1.1.2024. V rámci 1. fázy bolo vyúčtovaných 13 492 980 eur a do 2. fázy prešlo 9 977 186 eur, čo je spolu 23 470 166 eur. Výška poskytnuté finančného príspevku z eurofondov dosiahne 22 296 655 eur. Predpokladaný termín ukončenia je záver roka 2024.   

2. etapa Modernizácia údržbovej základne v DPMK pozostávala najmä výstavba novej haly ťažkej údržby a obstaranie oznamovacích zariadení, diagnostického zariadenia na geometriu kolies, vybavenia skúšobne elektromotorov, dielenského nábytku a náradia, stĺpových zdvihákov, pojazdnej plošiny, kovobrábacích strojov, lisu na nalisovanie železničných súkolesí a zariadenia kováčskej vyhne. Aj tu bolo financovanie projektu rozdelené na 2 fázy – do 31.12. 2023 a od 1.1.2024. V rámci 1. fázy bolo vyúčtované 7 919 552 eur a do 2. fázy prechádza 11 441 107 eur, čo je dokopy 19 360 659 eur. Výška poskytnutého finančného príspevku z eurofondov predstavuje 18 427 289 Eur. Nový termín dokončenia stavebnej časti je september 2024, celkový termín dokončenia je stanovený na december 2024 z dôvodu, že niektoré technológie budú v rámci kúpnych zmlúv dodané až na konci tohto roka.

Národné tréningové centrum (NTC) sa stavalo od júna 2022 do apríla 2024, otvorenie je naplánované na prelom mája a júna. Celkové investičné náklady na stavebné práce predstavujú 15,3 miliónov eur bez DPH. Na financovaní sa 60 percentami podieľa ministerstvo financií SR a po 20 percent akcionári spoločnosti NTC Košice, a.s.: Slovenský tenisový zväz (51%) a mesto Košice (49%). Mesto financovalo výstavbu vkladmi do základného imania spoločnosti v rokoch 2021 – 2024 v celkovej sume 2,94 milióna eur.

Základom projektu je 6-kurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím spravidla troch kurtov pre tenis a na zvyšných troch kurtoch bude dočasne položených štrnásť bedmintonových povrchov. V pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne, hygienické zariadenia a fyzioterapia, na prvom nadzemnom podlaží recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor. Na druhom nadzemnom podlaží vznikla prevádzka fitness centra so zázemím. Súčasťou areálu je aj 8 vonkajších antukových tenisových kurtov a detské ihrisko. Pre návštevníkov bude k dispozícii 85 parkovacích miest. NTC má slúžiť na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím pre tenis a bedminton. Košické NTC by malo fungovať tak podobne ako Národné tenisové centrum v Bratislave. V ňom sa do 16.00 hod. pripravuje mládež, ktorú vo večerných hodinách vystrieda verejnosť. Predpokladá, že na pravidelnej báze by tu denne mohlo športovať od 300 do 500 osôb.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Turgenevova – Lomonosovova sa dokončila v apríli 2024. Zasadili sa nové dreviny, uskutočnila sa trvalková výsadba, pribudli dažďové záhony a komunitná záhrada. Vznikli detské ihriská a športoviská, nové prístupové chodníky, cestičky a mobiliár. Celková suma predstavovala 775 046 eur, výška celkových oprávnených výdavkov má byť 688 694 eur. Do konca roka sa zrealizovali práce za zhruba 506 201 eur, nedočerpané eurofondy sú vo výške 182 193 eur, mesto zo svojho rozpočtu uskutočnilo dokončovacie práce za 268 845 eur. 

Revitalizácia vnútrobloku Bauerova – Jasuschova sa dokončila v apríli 2024. Celková cena diela predstavovala 484 750 eur. Do konca roka sa stihli vyčerpať peniaze presne do výšky schválených eurofondov a spolufinancovania štátu – 402 667 eur. Do roku 2024 sa preniesli výdavky vo výške 82 083 eur na dokončovacie práce, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov mesta. Vznikla celoročná oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport. Pribudli nové športoviská, herné prvky na detských ihriskách, zeleň aj okružný chodník. Oproti predchádzajúcemu stavu sa tam nachádzajú aj viaceré bezbariérové riešenia.

Školská športová hala na Želiarskej ulici bola odovzdaná v marci. Celkové náklady predstavovali sumu 3 170 061 eur. Výška finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu dosiahla 1 200 000 eur. Multifunkčnú halu využívajú predpoludní žiaci počas hodín telesnej výchovy a po vyučovaní športovým klubom. Okrem športovej prípravy pre deti z tamojšej ZŠ s MŠ bude určená najmä na loptové hry a slúži aj na tréningy a zápasy košických volejbalových, basketbalových, hádzanárskych, futsalových, bedmintonových a florbalových tímov, predovšetkým v mládežníckych kategóriách.

Spoločný chodník pre peších a cyklistov Moskovská – Kremnická – stavebné práce na vybudovaní sa skončili na jeseň 2003, slávnostne sa otvoril po kolaudácii v marci 2024. Vybudoval sa takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodníka a chodník pre chodcov na Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda a Kremnická ulica. Okrem toho sa vykonali aj sadové úpravy a osadil cyklosčítač s vlastným LED displejom, ktorý má poskytovať presné dáta o pohybe cyklistov, chodcov a osobnej, resp. nákladnej dopravy v oboch smeroch v reálnom čase. Okrem toho tam pribudli lavičky s operadlom a odpadkové koše so strieškou. Celkové náklady predstavovali 322 700 eur, výška príspevku z eurofondov dosahuje 306 565 eur.

Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM – Miškolc bude miestom pre každého – prostredníctvom pilotného projektu sa otestuje model integrovaného poskytovania služieb. Oslovia sa obyvatelia v okolí, vybudujú sa kapacity ktoré umožnia obyvateľom konať kolektívne s cieľom zlepšiť ich ekonomický a sociálny blahobyt na Luníku IX, zabezpečí sa refundácia miezd. Celkové oprávnené výdavky dosiahnu 50 000 eur, výška príspevku z eurofondov predstavuje 35 770 eur, projekt sa končí v máji. 

Likvidácia inváznych drevín – vďaka dotácií z Envirofondu vo výške 54 633 eur budú v tomto roku v mestskej časti Staré mesto odstránené prostredníctvom Správy mestskej zelene invázne javorovce jaseňolisté.

Zdravotnícky pracovník – z eurofondového programu Obnovy a odolnosti sú poskytované financie na úhradu osobných výdavkov zdravotníckeho pracovníka za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 v celkovej výške 12 834 eur. 

Mesto Košice získalo z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny finančný príspevok vo výške 1 883 215 eur na financovanie pobytových sociálnych služieb a sociálnych služieb krízovej intervencie.  

Spievajúca fontána na Hlavnej – Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli sumu 1 788 887 eur, nadácia U. S. Steel poskytla sumu 1 milión eur. Po rekonštrukcii pribudli nové čerpadlá, svietidlá, kabeláž, ozvučenie aj osvetlenie. Získala viaceré nové smart technológie. Vďaka nim bude možné v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia Štátneho divadla Košice alebo iných kultúrnych podujatí priamo na vodnú hmlu fontány. Návštevníkom ponúkne viac ako 750 trysiek, 240 svetiel a 43 čerpadiel. 

Mestá v rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zlepšenie integrity vo verejných záležitostiach – spravovanie vecí verejných (CEEA) – kvôli vojne na Ukrajine došlo k zmene aktivít projektu a bola poskytnutá humanitárana pomoc Ukrajine. Bol zakúpený vyvolávací systém v Kancelárii prvého kontaktu a spracovaný dokument SECAP. Celkové investičné náklady mesta dosiahli 173 492 eur, poskytnutý grant z nórskych fondov a štátneho rozpočtu bol vo výške 173 492 eur.

Building Power: Reducing Building Emissions and Energy Use in Bratislava and Kosice – projekt sa má uskutočniť od 1. mája 2024 do 31. mája 2026. Celkové náklady na strane mesta Košice budú predstavovať 430 137 eur, pričom celú suma bude z eurofondov. Hlavným výstupom projektu na strane mesta Košice bude zavedenie energetického manažmentu pre budovy v majetku mesta. Finančné prostriedky z projektu budú použité na to zavedenie systému  zberu a vyhodnocovania dát zo spotreby energie a tepla v mestských budovách, krytie personálnych výdavkov na zamestnancov pôsobiacich v oblasti v oblasti energetického manažmentu, návrh finančných nástrojov a systému materiálno-technickej obnovy budov. 

Psychosociálne centrum na rôzne projekty v roku 2024 získa 13 964 eur.

Modernizácia Steel arény je najväčšou investíciou od svojho otvorenia v roku 2006. Od konca apríla do polovice septembra 2024 sa v tejto multifunkčnej hale vykonajú stavebné práce v hodnote cca 5,71 milióna eur z Fondu na podporu športu, ktoré majú znížiť jej energetickú náročnosť.

Rozšírenie vozového parku DPMK o 11 nových elektrobusov spolu s príslušnou nabíjacou infraštruktúrou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) schválilo poskytnutie finančného príspevku z eurofondov vo výške 13 914 815 eur pre projekt „Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa“. 

Projekty čakajúce na schválenie

Pripravujeme projekty za viac ako 250 miliónov eur.

Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE): S výstavbou začala spoločnosť Betpres v auguste 2023. Vysúťažená suma vo výške 16,68 milióna eur bez DPH sa po podpise dodatku v decembri 2023 zvýšila na 17 838 227 eur bez DPH. Po uzavretí zmluvy a prevzatí staveniska sa v priebehu vykonávania diela ukázala potreba vykonania ďalších prác, ktorá vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné zo strany objednávateľa ani zhotoviteľa predvídať a objektívne predpokladať, keďže sa stali zjavnými až po začatí vykonávania diela. Fond na podporu športu poskytol na tento projekt dotáciu 8,34 milióna eur, zvyšnú financie bude predstavovať úver, ktorý si na výstavbu zobral mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO).  Pôvodná lehota výstavby sa predĺžila o dva mesiace – došlo k deviatim zmenovým konaniam. Budú sa dopĺňať chýbajúce nátery s prebrúsením a tmelením. S prevádzkou NOCKE by sa mohlo začať v prvej polovici roka 2025. 

Mestské parky biodiverzity, mestské Parky biodiverzity ako spoločné tvorivé platformy na zlepšenie Biodiverzita, vzdelávanie a zapojenie komunít v mestách ekologická regenerácia (2025-2027) – Celkové náklady na projekt na strane mesta budú vo výške 150 000 eur, výšky príspevku bude 120 000 eur. Hlavným  výstupom projektu bude návrh na zriadenie mestského parku biodiverzity v meste Košice. Finančné prostriedky z projektu budú použité na financovanie personálnych výdavkov existujúcich úväzkov zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte a obstaranie podkladov na zriadenie parku.

Harmonizácia misií v dunajskom regióne – HARMONMISSION sa realizuje od začiatku tohto roka do 30. júna 2026. Celkové náklady na projekt na strane mesta majú predstavovať 162 910 eur, výška príspevku z eurofondov dosiahne 149 877 eur. Hlavným výstupom projektu  bude zvyšovanie povedomia o Misiách EÚ v oblasti klímy (adaptácia a mitigácia)  medzi odbornou a laickou verejnosťou. V prípade Košíc to bude s dôrazom na zapojenie mesta do misie EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a prípravu klimatickej zmluvy mesta. Finančné prostriedky z projektu budú použité na financovanie personálnych výdavkov existujúcich úväzkov zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte a zabezpečenie výstupov projektu v oblasti zvyšovania povedomia o tejto téme a  budovania kapacít pre zapájanie sa do projektov o zmene klímy.

CSG – Cities for Sustainability Governance – Celkové náklady na projekt na strane mesta do roku budú vo výške 75 000 eur, výška príspevku z eurofondov dosiahne 60 000 eur. Hlavným výstupom projektu má byť zavádzanie prvkov udržateľného rozvoja do spravovania na úrovní miestnej samosprávy (Agenda 2030), v prípade Mesta Košice s dôrazom na riešenie zmeny klímy a prípravu Klimatickej zmluvy mesta. Finančné prostriedky z projektu budú použité na financovanie personálnych výdavkov existujúcich úväzkov zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte a vytvorenie platformy pre zavádzanie prvkov udržateľného rozvoja do spravovania mesta, najmä v oblasti riešenia zmeny klímy a prípravy klimatickej zmluvy mesta. 

Climate Resilient Communities of Central Europe – MISSION CE CLIMATE – Mesto Košice má do roku 2026 navrhovať inovatívne technologické riešenie na meranie klimatických zmien, analýzu a interpretáciu údajov a ich využitie na koordinované plánovanie (a monitorovanie) vo všetkých sektoroch a poskytovanie údajov občanom a iným zainteresovaným stranám. Celkové oprávnené náklady majú byť 156 800 eur, výška príspevku z eurofondov dosiahne 125 440 eur. 

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18 – Má sa zrekonštruovať električková trať na sídlisku Nad jazerom. Stavebné práce by mohli začať v roku 2025, predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 66 518 565 eur. 

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 16, 19, 20, 21 – Má sa zrekonštruovať električková trať na Alejovej a Južnej Triede. Stavebné práce by mohli začať v roku 2025, predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 121 000 000 eur.

Modernizácia električkových vozidiel – Obnova vozového parku električiek financovaná nenávratným finančným príspevkom za vyše 30 000 000 eur.

Plán dopravnej obslužnosti pre Košice – Na financovanie strategického dokumentu chceme získať 300 000 eur z eurofondov.

Automatické počítače a nákup palubných počítačov do MHD – predpokladaný náklad vo výške jeden milión eur.

Modernizácia zastávok MHD – pripravujeme rekonštrukcie a opravy vo výške 1 500 000 eur.

Elektrifikácia verejnej osobnej dopravy (VOD) – rekonštrukcia trolejovej infraštruktúry – štúdia sa spracúvava, zatiaľ nie je možné upresniť výšku nákladov.

Rekonštrukcia cesty Ukrajinska II/552 – príprava projektovej dokumentácie z eurofondov vo výške 510 000 eur.

Rekonštrukcia mosta 5850 na ceste II/547 – ponad železničnú trať – Hlinkova ulica v predpokladanom náklade 9 000 000 eur.

Úprava Kavečianskej cesty – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 650 000 eur.

Most na ulici Slovenskej Jednoty – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 1 100 000 eur.

Okružná križovatka Kostolianska cesta – Podhradova – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 250 000 eur.

Cyklistický chodník IV. etapa Čermeľ – Alpinka – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 6 000 000 eur.

Modernizácia kompostárne Bernátovce – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 2 000 000 eur.

Úprava okolia Stará jazdiareň – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 2 200 000 eur.

Rekonštukcia parkov a medziblokových priestorov – predpokladaný náklad z eurofondov vo výške 2 300 000 eur.